Edmonds College Logo

Annual Notice of Nondiscrimination in Tagalog

Taunang Abiso ng Walang Diskriminasyon

Nag-aalok ang Edmonds College ng bachelor's degree, associate degree, at propesyonal na mga sertipiko sa maraming programa ng pag-aaral. Ang mga pagkakataon sa pagsasanay sa karera ay naghahanda sa mga mag-aaral para sa trabaho sa larangan ng negosyo, edukasyon, pangangalaga sa kalusugan, serbisyong pantao, paggawa, at teknolohiya. Nag-aalok din ang kolehiyo ng mga pangunahing kasanayan at patuloy na mga klase sa edukasyon.

Ang Edmonds College ay may bukas na patakaran sa pagpasok. Ang mga estudyante ay maaaring mag-aplay para sa pagpasok at magparehistro para sa mga klase na nagbibigay ng kredito. Ang kolehiyo ay nagsasagawa ng mga hakbang upang matiyak na ang kakulangan ng isang estudyante ng mga kasanayan sa wikang Ingles ay hindi magiging hadlang sa pagpasok, pakikilahok sa mga programa sa edukasyon sa pagsasanay sa karera, o pag-access sa mga serbisyo o aktibidad.

Ang kolehiyo ay nagbibigay ng pantay na pagkakataon sa edukasyon at sa trabaho sa bawat batas ng estado at pederal. Ipinagbabawal ng kolehiyo ang diskriminasyon o panliligalig laban sa sinumang tao dahil sa isang asosasyon o pinaghihinalaang kaugnayan sa isang protektadong uri, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, lahi, kulay, paniniwala, relihiyon, bansang pinagmulan, pagkamamamayan, kasarian, pagbubuntis, edad, marital status, oryentasyong sekswal, pagkakakilanlan o pagpapahayag ng kasarian, genetikong na impormasyon, kapansanan, o katayuan ng pagkabeterano. Ang sumusunod na tao ay itinalaga upang pangasiwaan ang mga pagtatanong tungkol sa mga patakaran sa walang diskriminasyon: Suzanne Moreau, BP para sa Yamang Tao (Title IX at Section 504 Coordinator); Clearview Building, Room 122C; suzanne.moreau@edmonds.edu, 425.640.1647.

TOP