The campus phone system is out-of-service. Internet and email have not been impacted.

To reach the operator, please call 425.640.1459.

Edmonds College Logo

Annual Notice of Nondiscrimination in Vietnamese

Thông Báo Thường Niên về Không Phân Biệt Đối Xử

Trường Cao Đẳng Edmonds cấp bằng khoa học ứng dụng, bằng cao đẳng và chứng chỉ chuyên môn trong nhiều chương trình học tập. Các cơ hội đào tạo nghề chuẩn bị cho học sinh làm việc trong những lĩnh vực như kinh doanh, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ nhân sự, sản xuất và công nghệ. Trường cao đẳng cũng có các lớp kỹ năng cơ bản và giáo dục liên tục.

Trường Cao Đẳng Edmonds có chính sách tuyển sinh mở. Các học sinh phải nộp đơn tuyển sinh và đăng ký tham gia các lớp học lấy tín chỉ. Trường cao đẳng sẽ thực hiện các bước nhằm đảm bảo rằng việc không có kỹ năng tiếng Anh sẽ không là rào cản việc vào học, tham gia các chương trình giáo dục đào tạo nghề, hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc hoạt động.

Trường cao đẳng tạo cơ hội công bằng trong giáo dục và công việc theo luật pháp tiểu bang và liên bang. Trường cao đẳng nghiêm cấm sự phân biệt đối xử đối với bất kỳ người nào do thành lập hiệp hội hoặc được cho là thành lập hiệp hội với tầng lớp được bảo vệ, bao gồm nhưng không giới hạn độ tuổi; màu sắc; tình trạng khuyết tật; thông tin di truyền; nguồn gốc quốc gia; chủng tộc; tôn giáo; giới tính; định hướng giới tính; hoặc công dân, tình trạng hôn nhân hoặc cựu chiến binh. Người sau đây được chỉ định giải quyết các câu hỏi thắc mắc về việc chấp hành các chính sách Tiêu đề IX/504, không phân biệt đối xử, cơ hội công bằng, hành động tích cực, hoặc Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật: Giám Đốc Điều Hành Nhân Sự, 425.640.1647.

TOP