Edmonds College Logo

Annual Notice of Nondiscrimination in Vietnamese

Thông Báo Thường Niên về Không Phân Biệt Đối Xử

Edmonds College cấp bằng cử nhân, bằng cao đẳng liên kết và chứng chỉ chuyên môn trong nhiều chương trình học tập. Các cơ hội đào tạo nghề giúp học sinh chuẩn bị để làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ nhân sinh, sản xuất và công nghệ. Trường cao đẳng cũng có các lớp giáo dục thường xuyên và kỹ năng cơ bản.

Edmonds College áp dụng chính sách tuyển sinh mở. Học sinh  có thể nộp đơn dự tuyển sinh và đăng ký tham gia các lớp học lấy tín chỉ. Trường cao đẳng thực hiện các bước nhằm đảm bảo rằng việc một học sinh  không có kỹ năng tiếng Anh sẽ không là rào cản đối với việc tuyển sinh, tham gia các chương trình giáo dục đào tạo nghề hoặc tiếp cận các dịch vụ hoặc hoạt động.

Trường cao đẳng tạo cơ hội công bằng trong giáo dục và việc làm theo luật tiểu bang và liên bang. Trường cao đẳng cấm hành vi phân biệt đối xử  hoặc quấy rối đối với bất kỳ người nào do liên kết hoặc được coi là liên kết với nhóm được bảo vệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tư cách công dân, giới tính, tình trạng mang thai, độ tuổi, tình trạng hôn nhân, xu hướng tính dục, cách thể hiện giới hoặc bản dạng giới, thông tin di truyền, tình trạng khuyết tật hoặc tình trạng cựu chiến binh. Cá nhân sau đây được chỉ định để xử lý các câu hỏi liên quan đến các chính sách không phân biệt đối xử: Suzanne Moreau, Phó Giám Đốc Nhân Sự, (Điều Phối Viên Đề Mục IX và Mục 504); Clearview Building, Room 122C; suzanne.moreau@edmonds.edu, 425.640.1647.

TOP